-->

โครงสร้างคณะกรรมการสมาคมโรงเรียน

วาระปี ค.ศ. 2019-2022

br


๑. คุณลิสา นะวงศ์

นายกสมาคม

๒. คุณชลัยพร สิมะเสถียร

อุปนายก คนที่ ๑

๓. คุณพรประภา พันธ์บูรณะ

อุปนายก คนที่ ๒

๔.คุณพิชญา บูรพวงศ์

เลขาธิการ

๕.คุณวเรศจินต์ จุณณะทรัพย์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

๖.ดร.เพ็ญนี เศรษฐณาค์

เหรัญญิก

๗.คุณศศินี ลิ้มพงษ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

๘.คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ

นายทะเบียน

๙.คุณณัฏฐา พันธ์ทรัพย์

ปฏิคม

๑๐.ขวัญชนิกา ตันติเวชกุล

ประชาสัมพันธ์

๑๑. คุณลานทิพย์ ทวาทศิน

กรรมการ

๑๒.คุณจิตกานต์ ล่ำซำ

กรรมการ

๑๓.คุณจรรย์จารี ธรรมา

กรรมการ

๑๔.ดร.แพง ชินพงศ์

กรรมการ

๑๕.คุณจิตติมา สันทัดค้า

กรรมการ

๑๖.คุณพัทนุช ซ้ายขวัญ

กรรมการ

๑๗.คุณชนันภัสร์ วิจักษณ์ลักษณ์

กรรมการ

๑๘.คุณพัชราภา อัมระนันท์

กรรมการ

๑๙.คุณศิริญญา ชินเวชกิจมงคล

กรรมการ

๒๐.คุณสุดาพร ชุตินธรานนท์

กรรมการ

๒๑.คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย

กรรมการ

๒๒.คุณเก็จรุ้ง มาลากุล ณ อยุธยา

กรรมการ

๒๓.คุณธนิดา ฤทธาคนี

กรรมการ

๒๔.คุณชรริน ญาณนนท์

กรรมการ

๒๕.ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์

กรรมการ

๒๖. คุณวิสาขา บรรหารศุภวาท

กรรมการX
X