โครงสร้างคณะกรรมการสมาคมโรงเรียน

วาระปี พ.ศ. 2566-2567

br


๑.ศาสนาจารย์ ดร.แพง ชินพงศ์

นายกสมาคม

๒.ดร.เพ็ญนี เศรษฐณาค์

อุปนายก คนที่ ๑

๓. คุณสุดาพร ชุตินธรานนท์

อุปนายก คนที่ ๒

๔.คุณพิชญา บูรพวงศ์

เลขาธิการ

๕.คุณพุทธชาด สาคริก

ผู้ช่วยเลขาธิการ

๖.คุณอภิญญา รัตนไตรภพ

เหรัญญิก

๗.คุณมนนิตา ตนประเสริฐ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

๘.คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ

นายทะเบียน

๙.คุณชนันภัสร์ วิจักษ์ลักษณ์

ปฏิคม

๑๐.คุณมนัสสา ชินูปการพงศ์

ประชาสัมพันธ์

๑๑.คุณธนิดา nฤทธาคนี

กรรมการ

๑๒.คุณภัสสรา เกษมสุวรรณ์ำ

กรรมการ

๑๓.คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย

กรรมการ

๑๔.ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์

กรรมการ

๑๕.คุณจิตกานต์ ล่ำซำ

กรรมการ

๑๖.ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

กรรมการ

๑๗.ดร.จรรย์จารี ธรรมา

กรรมการ

๑๘.คุณอนิตา พงษ์เภตรา

กรรมการ

๑๙.คุณสริสา วรประคุณ

กรรมการ

๒๐.คุณพาลิกา ลิมปิชาติ

กรรมการ

๒๑.คุณอุรศา จิตต์ธรรมวานิช

กรรมการ

๒๒.คุณอายุศรี สมิติษเฐียร

กรรมการ

๒๓.คุณวรรณภัทร รัตนนรเศรษฐ

กรรมการ

๒๔.คุณพัทนุช ซ้ายขวัญ

กรรมการ

๒๕.คุณวเรศจินต์ จุณณะทรัพย์

กรรมการ

๒๖.คุณพัชราภา อัมระนันท์

กรรมการX
X